Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży towarów i usług zawieranych przez Tinpack Sp. z o.o. jako Sprzedawca. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

wersja pdf

Ogólne warunki sprzedaży dokonywanej przez Tinpack Sp. z o.o. z siedzibą w Miechowie.

I. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży towarów i usług zawieranych przez Tinpack Sp. z o.o. jako Sprzedawca. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:

Sprzedawca – Tinpack Sp. z o.o. z siedzibą w Miechowie; ul. Konopnickiej 30, 32-200 Miechów, NIP 7010639871, REGON 366037241, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr 0000651405

Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent Tinpack Sp. z o.o..)

Strony – Sprzedawca i Kupujący;

Ogólne Warunki – niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży dokonywanej przez Tinpack Sp. z o.o. z siedzibą w Miechowie”;

Towar – towary handlowe sprzedawane przez Tinpack Sp. z o.o. w ramach umowy z kontrahentem.

Niniejsze Ogólne Warunki są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Tym samym, strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

II. Zawarcie umowy

Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy. Przedstawiona przez Sprzedawcę oferta jest wiążąca przez okres 1 miesiąca, chyba, że inaczej wskazano w treści oferty. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

Zamówienie Kupującego powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną ze Sprzedawcą formę i termin płatności oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. Sprzedawca może przyjąć zamówienie w całości lub w części. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty, do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Postanowienia ustępu 1 zdanie 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.

Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień. Ilość towaru w umowie kupna jest orientacyjna. W przypadku, gdy nie jest uzgodnione inaczej to odchylenie może wynosić do 10%.

Fakt przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowania Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą w wyniku braku realizacji zamówienia.

III. Prawo własności

Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy.

W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

IV. Cena

Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży.

Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia.

Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w złotych polskich przeliczając ją na złote według średniego kursu sprzedaży danej waluty w NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo dostosowania uzgodnionych cen w przypadku zmiany kursów wymiany, wzrostu cen materiałów i produktów, zmiany wynagrodzeń, interwencji rządowych lub innych okoliczności będących poza kontrolą Sprzedawcy.

Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i nie zawierają podatku od wartości dodanej, ubezpieczenia, ceł, kosztów dostawy, przechowywania lub opakowania (palety, nakładki itp.), których koszty, jeżeli wystąpią, zostaną dodatkowo pokryte przez Kupującego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, na co Kupujący wyraźnie wyraża zgodę i rezygnuje tym samym z otrzymywania faktury papierowej

Do transportu towaru stosowane są wyłącznie palety euro i palety wielorazowe lub palety jednorazowe. Koszt palet euro, wielorazowych i jednorazowych nie jest wliczony w cenę towaru. Sprzedający w żadnym wypadku nie odkupuje lub odbiera palet od Kupującego.

V. Projekty graficzne i własność intelektualna

Sprzedawca jednoznacznie wyłącza wszelką odpowiedzialność i nie przyjmuje odpowiedzialności z tytułu błędów lub braków jakiegokolwiek rodzaju w drukowanych wzorach zatwierdzonych przez Kupującego, lub z tytułu projektów graficznych wykonanych przez Kupującego, które naruszą prawa własności intelektualnej stron trzecich.

Jeżeli nie zostanie inaczej uzgodnione przez strony w formie pisemnej, wszelkie prawa własności intelektualnej będące własnością Sprzedawcy, włącznie z wszelkimi prawami autorskimi, wzorami, patentami, znakami towarowymi i prawami do negatywów, oraz wszelkie narzędzia, farby, matryce drukarskie oraz grawerskie, wykonane lub używane przez Sprzedawcę do wytworzenia towarów, pozostaną własnością Sprzedawcy niezależnie od tego, czy Sprzedawca obciążył Kupującego całością lub częścią poniesionych kosztów, czy też nie.

VI. Dostawa towaru i jego właściwości

Dostawa zakupionego przez Kupującego towaru zostanie wykonana na warunkach Ex-works, zgodnie z definicją Incoterms 2010

Bezzwłocznie po otrzymaniu dostawy Kupujący zobowiązany jest sprawdzić ilość i jakość dostarczonych towarów. Po sprawdzeniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu towaru podczas dostawy. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.

Sprzedawca jest zobowiązany do postawienia towaru Kupującemu do dyspozycji w punkcie wydania bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku.

Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z towarem od momentu postawienia go do dyspozycji przez Sprzedawcę w oznaczonym miejscu i czasie, w tym koszty załatwienia licencji i formalności celnych w kraju eksportu i importu oraz tranzytu.

Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę wraz z towarem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami. Jeżeli Sprzedawca zobowiązał się wydać Kupującemu te dokumenty, to przyjmuje się, iż może tego dokonać w terminie 1 miesiąca od wydania towaru.

Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.

W wypadku nieodebrania przez Kupującego towarów dostarczonych zgodnie z warunkami umowy sprzedaży, Kupujący będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z tym nieodebraniem, w szczególności koszty przechowywania i magazynowania. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości odpowiadającej 0,2% ceny nie odebranego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, liczoną od ustalonej w umowie daty wydania. Zapłata kary nie zwalnia Kupującego z obowiązku odbioru materiału. W przypadku, gdy Sprzedawca wstrzyma się z wydaniem towaru Kupującemu z uwagi na zaistnienie przesłanek, o których mowa w punkcie VIII ust. 2 niniejszych Ogólnych Warunków (opóźnienie Kupującego z zapłatą ceny), przyjmuje się, że Kupujący opóźnia się z odbiorem i naliczona zostanie kara umowna.

Kupujący nie ma prawa do odmowy przyjęcia dostawy w wypadku, gdy na jego wniosek Sprzedawca umieścił na towarach jego znaki handlowe lub drukowane wzory.

VII. Wady towaru

Na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie Sprzedawca w okresie 18 miesięcy od daty produkcji towarów ponosi odpowiedzialność za ich wady produkcyjne.

W razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad towaru, jak również uszkodzeń opakowania transportowego, Kupujący niezwłocznie, tj. nie dalej niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu dostawy sporządzi zgłoszenie reklamacyjne zawierające zdjęcie defektu oraz skan lub zdjęcie etykiety palety zawierającej reklamowane towary, w którym dokładnie opisze stwierdzone braki lub wady i wyśle je (mailem, faxem) Sprzedawcy nie później niż w ciągu kolejnych 2 dni roboczych.

W przypadku ukrytych wad jakościowych, Kupujący jest obowiązany zgłosić reklamację niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 2 dni roboczych po stwierdzeniu wystąpienia wad, jednak nie później niż w ciągu 18 miesięcy od daty dostarczenia towarów. Zgłoszenie wady wymaga formy pisemnej (w tym faksem lub mailem) z podaniem przyczyny reklamacji oraz opisem wady, jak również załączonym zdjęciem defektu.

Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.

Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.

Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację za zasadną (uznanie reklamacji) może on – według swojego uznania – obniżyć cenę albo wymienić towary wadliwe na wolne od wad bądź uzupełnić towar w przypadku braków ilościowych. W przypadku, gdy załatwienie reklamacji ma nastąpić poprzez wymianę towarów wadliwych na wolne od wad, wymiana ta nastąpi w terminie 40 dni licząc od daty uznania reklamacji przez Sprzedawcę, chyba że Strony wspólnie uzgodnią na piśmie inny termin.

Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.

Reklamacje nie zostaną uznane przez Sprzedawcę, a gwarancje i sposoby zadośćuczynienia z tytułu naruszenia gwarancji udzielonej w niniejszych warunkach nie będą miały zastosowania, jeżeli towary będące przedmiotem reklamacji nie były przechowywane w stanie czystym, suchym i w umiarkowanych warunkach (nieprzekraczających 30°C i 75% wilgotności względnej) i nie były używane zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy lub jeżeli Kupujący nie umożliwi pełnego dostępu do nich celem sprawdzenia ich przez przedstawicieli Sprzedawcy, lub napełnienie towarów nie odbyło się w terminie sześciu miesięcy od daty dostawy lub jeżeli Kupujący nie będzie posiadał lub stosował odpowiedniego systemu identyfikowalności produktów lub, jeżeli Kupujący dokonał zmian w napełnionych towarach lub warunkach ich napełniania bez powiadomienia Sprzedawcy.

Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

Za wyjątkiem przypadków, gdy nie może to zostać wyłączone zgodnie z prawem, żadna odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego, czy to zgodnie z niniejszą umową, czy też z innego tytułu w związku z dostarczeniem towarów nie będzie mieć zastosowania, jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona zgodnie z powyższymi postanowieniami, a odpowiedzialność, która wyniknie w taki sposób nie będzie: a) przekraczać wartości Produktów, których dotyczy zgłoszona reklamacja; lub b) obejmować wszelkich utrat zysku lub wartości przedsiębiorstwa ani dowolnej straty, która będzie pośrednia, wynikowa, uboczna, lub specjalna, włączając w to, jednak nie ograniczając do nich, utratę zysku lub dochodów, szkodę z tytułu utraty możliwości użytkowania produktów, uszkodzenie mienia, roszczenia stron trzecich lub roszczenia związane z niedopełnieniem przez Sprzedawcę obowiązku właściwego ostrzeżenia lub poinformowania o zagrożeniach związanych z towarami, lub bezpiecznym i właściwym używaniem towarów, niezależnie od tego czy Sprzedawca został poinformowany o potencjalnej możliwości wystąpienia takich szkód, czy też nie.

VIII. Opóźnienia w płatnościach i wydaniu, odpowiedzialność.

W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

W przypadku pogorszenia się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują uprawnienia wskazane w ustępie poprzedzającym chyba, że Kupujący ustanowi na jego rzecz zabezpieczenie akceptowane przez Sprzedawcę. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy.

Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z wierzytelności Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży towarów i usług.

W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie.

Sprzedawca może dokonać cesji korzyści z tytułu niniejszego kontraktu na dowolną inną stronę w dowolnym czasie.

Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Kupujący obowiązany jest zrekompensować Sprzedawcy wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z windykacją przeterminowanych należności.

Kupujący zapłaci Sprzedawcy jednorazowo karę umowną w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent) ceny brutto nie odebranego w terminie towaru w przypadku, gdy Kupujący opóźni się z odbiorem powyżej 30 dni liczonych od ustalonej w umowie daty wydania. Jeżeli Kupujący nie odbierze w tym okresie towaru Sprzedawca może również od umowy odstąpić. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty zastrzeżonej kary umownej.

Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań w ciągu trzech miesięcy od końca ustalonego terminu, Sprzedawca ma prawo pisemnie odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań. W przypadku takiego odstąpienia od umowy Kupującego obciąża wobec Sprzedawcy kara umowna w wysokości obliczonej jako równowartość 50% (pięćdziesiąt procent) ceny brutto towaru objętego niewykonanym przez Kupującego zamówieniem.

Po upływie terminu określonego w ustępie poprzedzającym Sprzedawca może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować ten towar w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego i domagać się wykonania przez Kupującego umowy i dodatkowo – zapłacenia owych kosztów magazynowania oraz kary umownej jak przy odstąpieniu od umowy (50% ceny brutto towaru).

W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący nie ma prawa (o ile takie prawo będzie mu przysługiwać) odstąpić od umowy w części wykonanej.

Sprzedawca nie będzie ponosił w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności z tytułu strat, szkód lub wydatków, które będą bezpośrednio lub pośrednio wynikiem niewykonania lub opóźnienia wykonania dowolnych zobowiązań z tytułu niniejszej umowy spowodowanych przez okoliczności będące poza jego kontrolą, włączając w to w szczególności wojnę, akty terrorystyczne, zamieszki, awarie mechaniczne lub komputerów, brak siły roboczej lub transportu, materiałów lub zaopatrzenia, strajki, lokauty, lub inne spory branżowe lub pracownicze (niezależnie od tego, czy są w nie zaangażowani pracownicy Sprzedawcy, czy też nie). W przypadku wyniknięcia takich okoliczności Sprzedawca może według własnego uznania wykonać, zawiesić wykonanie lub wypowiedzieć taką umowę.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.

Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności nie może łącznie przekraczać 30% (trzydzieści procent) ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy.

Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym punkcie.

IX. Właściwość sądu, prawo.

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

X. Inne postanowienia

Jakiekolwiek zmiany i dodatkowe postanowienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jednak Strony wyłączają całkowicie zastosowanie przepisów o rękojmi.

Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Tinpack Sp. z o.o. oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Tinpack Sp. z o.o. oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Tinpack Sp. z o.o. działalnością gospodarczą.

Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.