Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży towarów i usług zawieranych przez Tomasz Gajda Tinpack jako Sprzedawca. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

Wersja pdf: Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Tomasz Gajda Tinpack.