REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA UMÓW ZAWARTYCH OD DNIA 27.01.2021 r.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem

www.tinpack.pl/sklep/

Sprzedającym jest Tomasz Gajda Tinpack zarejestrowany pod adresem ul. Marii Konopnickiej 30, 32-200 Miechów, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów pod numerem 4510, NIP: 945-133-39-32 Regon: 121429844, Numer rejestrowy BDO: 000082933

zwanym także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej:
sales@tinpack.pl

Spis treści Regulaminu:

1 Definicje
2 Zasady ogólne
3 Składanie zamówień
4 Koszty i termin wysyłki
5 Płatności
6 Odstąpienie od umowy
7 Procedura reklamacji
8 Polityka prywatności oraz polityka dotycząca cookies
9 Zmiana Regulaminu
10 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 prowadzi we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną.

Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Sklep Internetowy tinpack.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tinpack.pl/sklep/ za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.tinpack.pl/sklep/

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep internetowy tinpack.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie Towary oferowane w sklepie tinpack.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

Zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.

Towary prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a jedynie są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów na warunkach określonych w opisach produktów, formularzu zamówienia i niniejszym Regulaminie.

Wzorce umów, w tym w szczególności ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy czy warunki zakupu stosowane przez Klientów nie obowiązują Sprzedawcy bez względu na to czy zostały wyraźnie wyłączone czy też pozostają w sprzeczności z treścią postanowień Regulaminu.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie sklepu.

Umowa każdorazowo zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać zerwana przez każdą ze stron i w każdym czasie bez podania przyczyny.

§ 3 Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych tinpack.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny zawierają koszt wysyłki poza opcją Wysyłka za pobraniem. Koszt Wysyłki za pobraniem wynosi 7 PLN brutto.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.tinpack.pl/sklep/

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do odstąpienie od umowy zgodnie § 6pkt 5 Regulaminu.

Klient w procesie składania zamówienia wyraża wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e- mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub za pomocą systemu płatności elektronicznych.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszt dostawy zawarty jest w cenie towaru poza opcją wysyłka za pobraniem. Koszt wysyłki za pobraniem wynosi 7 PLN brutto.

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „systemu płatności elektronicznych” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

Klient, w przypadku wyboru opcji dostawy kurierem, powinien w momencie otrzymania dostawy sprawdzić stan opakowania produktu, w tym również taśmy i plomby zabezpieczające. Należy wyjąć produkt z opakowania i sprawdzić, czy on sam nie jest uszkodzony oraz czy w pudełku są wszystkie zamówione części. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń czy braków należy sporządzić na miejscu, w obecności kuriera, protokół szkody, zapisać w nim wszystkie braki bądź uszkodzenia oraz datę i godzinę doręczenia Klientowi przesyłki przez kuriera. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta nie ma obowiązku sprawdzania przesyłki w obecności kuriera czy sporządzania protokołu szkody, niemniej takie postępowanie może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji przez Sprzedającego.

W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy kurierem w razie nieodebrania przez Klienta zamówienia i zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, Sprzedający ma prawo od umowy odstąpić, zgodnie z § 6 pkt 5 Regulaminu.

W przypadku nieodebrania przez Klienta niebędącego konsumentem zamówienia dostarczonego przez kuriera i zwrotu przesyłki do Sprzedawcy skorzystania przez Sprzedawcę z umownego prawa odstąpienia, Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki oraz uiszczenia kary umownej w wysokości 20% wartości zamówienia brutto w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę.

§ 5 Płatności

Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przelewem na konto bankowe sklepu lub za pobraniem przy odbiorze.

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 23%.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty w formie przelewu bankowego lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych i nie wpłynięciu środków w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedający ma prawo od umowy odstąpić, zgodnie z § 6 pkt 5 Regulaminu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (Wzór oświadczenia od umowy zawartej na odległość) w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Koszt zwrotu towaru ponosi konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta.

W przypadku niedostępności produktów objętych Zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia Klienta, Sprzedając zawiadomi Klienta o takim fakcie w terminie do 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy i dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta pieniędzy. W takim przypadku przyjmuje się, że Sprzedający od umowy odstąpił.

Powiadomienie o niemożności realizacji całości lub części zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

Sprzedający ma prawo do odstąpienia w całości lub w części od umowy zawartej z Klientem w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy lub wiążącej zmiany zamówienia w przypadkach określonych w § 3 pkt 5, § 4 pkt 5, § 5 pkt 4 i § 6 pkt 3 Regulaminu. W tym samym terminie Sprzedający ma prawo do odstąpienia od całości lub części umowy zawartej z Klientem w przypadku braku kontaktu z Klientem lub nieprzekazania przez Klienta niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy informacji, które to okoliczności znacznie utrudniają lub uniemożliwiają zrealizowanie zamówienia w terminie. Odstąpienie powinno nastąpić w formie oświadczenia w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu uważa się dzień nadania listu poleconego lub wiadomości pocztą elektroniczną.

Jeżeli w przypadku odstąpienia od umowy, za zamówienie została uiszczona płatność przelewem, środki pieniężne zostaną zwrócone na konto bankowe Klienta z którego otrzymano przelew, jeżeli płatność uiszczono za pomocą systemu płatności elektronicznych Sprzedający skontaktuję się z Klientem celem ustalenia numeru konta na który ma nastąpić zwrot środków.

§ 7 Procedura reklamacji

Usługodawca jako Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta lub przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Po wykryciu wady macie Państwo prawo:
złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
żądać usunięcia wady.

Poniżej znajdują się wzory oświadczeń:
formularz odstąpienia od umowy
żądanie obniżenia ceny
żądanie usunięcia wady
żądanie wymiany towaru

Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Sprzedający nie odpowiada wobec Klienta niebędącego konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta za jakiekolwiek szkody związane z niezrealizowaniem lub wadliwym zrealizowaniem zamówienia, w szczególności za szkody spowodowane wadliwością produktu, opóźnieniem w dostawie zamówienia lub skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

Do umów z Klientem niebędącym konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta nie stosuje się art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 8 Polityka prywatności oraz polityka dotycząca cookies

Polityka prywatności Sklepu oraz polityka dotycząca cookies została udostępniona na stronie

§ 9 Zmiana Regulaminu

Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy

Klient, który została pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta w rozumieniu art. 3855, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta w rozumieniu art. 3855, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy